Sunday, 26 Cheshva

No Yeshivas Erev

Tuesday, 19 Kislev
No Yeshivas Erev

Thursday , 21 Kislev

last night Before Chanukah


Tuesday, 3 Teves

Yeshivas Erev resumes


Tuesday, 10 Teves

No Yeshivas Erev
Sunday,
12 Adar

Last night before פורים
Thursday,
16 Adar

Yeshivas Erev resumes
Wednesday,
7 Nissan
Last night before
פסח
Sunday,
25 Nissan
Yeshivas Erev resumes

Sunday, 25 Nissan

Start studying for Birchas HaNehenin tests

Monday, 3 Iyar

Birchas HaNehenin test no. 1

Monday, 10 Iyar

Birchas HaNehenin test no. 2
Wednesday, 17 Iyar
No Yeshivas Erev


Thursday, 18 Iyar

No Yeshivas Erev
Thursday, 20 Iyar
Birchas HaNehenin test no. 3
Wednesday, 26 IyarBirchas HaNehenin
test no. 4
Sunday, 8 Iyar
No Yeshivas Erev

Tuesday , 13 Sivan

Bring in All of Your Coupons
Tuesday, 10 Sivan
Birchas HaNehenin
final test
Thursday, 19 SivanGrand Finale in U.L.Y.